Katalóg odpadov

Číslo odpadu Hľadať podľa názvu Typ
01 01 Odpady pochádzajúce z geologického prieskumu, ťažby, úpravy a ďalšieho spracovania nerastov a kameňa Preprava Spracovatelia Zber
01 01 0101 ODPADY Z ŤAŽBY NERASTOV Preprava Spracovatelia Zber
01 01 01 010101 odpad z ťažby rudných nerastov O Preprava Spracovatelia Zber
01 01 02 010102 odpad z ťažby nerudných nerastov O Preprava Spracovatelia Zber
01 03 0103 ODPADY Z FYZIKÁLNEHO A CHEMICKÉHO SPRACOVANIA RUDNÝCH NERASTOV Preprava Spracovatelia Zber
01 03 04 010304 kyslá hlušina zo spracovania sírnej rudy N Preprava Spracovatelia Zber
01 03 05 010305 iná hlušina obsahujúca nebezpečné látky N Preprava Spracovatelia Zber
01 03 06 010306 hlušina iná ako uvedená v 01 03 04 a 01 03 05 O Preprava Spracovatelia Zber
01 03 07 010307 iné odpady obsahujúce nebezpečné látky z fyzikálneho a chemického spracovania rudných nerastov N Preprava Spracovatelia Zber
01 03 08 010308 prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 03 07 O Preprava Spracovatelia Zber
01 03 09 010309 červený kal z výroby oxidu hlinitého iný ako odpady uvedené v 01 03 10 O Preprava Spracovatelia Zber
01 03 10 010310 červený kal z výroby oxidu hlinitého obsahujúci nebezpečné látky, iný ako odpad uvedený v 01 03 07 N Preprava Spracovatelia Zber
01 03 99 010399 odpady inak nešpecifikované Preprava Spracovatelia Zber
01 04 0104 ODPADY Z FYZIKÁLNEHO A CHEMICKÉHO SPRACOVANIA NERUDNÝCH NERASTOV Preprava Spracovatelia Zber
01 04 07 010407 odpady obsahujúce nebezpečné látky z fyzikálneho a chemického spracovania nerudných nerastov N Preprava Spracovatelia Zber
01 04 08 010408 odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené v 01 04 07 O Preprava Spracovatelia Zber
01 04 09 010409 odpadový piesok a íly O Preprava Spracovatelia Zber
01 04 10 010410 prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 04 07 O Preprava Spracovatelia Zber
01 04 11 010411 odpady zo spracovania potaše a kamennej soli iné ako uvedené v 01 04 07 O Preprava Spracovatelia Zber
01 04 12 010412 hlušina a iné odpady z prania a čistenia nerastov iné ako uvedené v 01 04 07 a v 01 04 11 O Preprava Spracovatelia Zber
01 04 13 010413 odpady z rezania a pílenia kameňa iné ako uvedené v 01 04 07 O Preprava Spracovatelia Zber
01 04 99 010499 odpady inak nešpecifikované Preprava Spracovatelia Zber
01 05 0105 VRTNÉ KALY A INÉ VRTNÉ ODPADY Preprava Spracovatelia Zber
01 05 04 010504 vrtné kaly a odpady z vodných vrtov O Preprava Spracovatelia Zber
01 05 05 010505 vrtné kaly a vrtné odpady obsahujúce olej N Preprava Spracovatelia Zber
01 05 06 010506 vrtné kaly a iné vrtné odpady obsahujúce nebezpečné látky N Preprava Spracovatelia Zber
01 05 07 010507 vrtné kaly a odpady z vrtov s obsahom barytu iné ako uvedené v 01 05 05 a 01 05 06 O Preprava Spracovatelia Zber
01 05 08 010508 vrtné kaly a odpady z vrtov s obsahom chloridov iné ako uvedené v 01 05 05 a 01 05 06 O Preprava Spracovatelia Zber
01 05 99 010599 odpady inak nešpecifikované Preprava Spracovatelia Zber
02 02 Odpady z poľnohospodárstva, záhradníctva, lesníctva, poľovníctva a rybárstva, akvakultúry a z výroby a spracovania potravín Preprava Spracovatelia Zber
02 01 0201 ODPADY Z POĽNOHOSPODÁRSTVA, ZÁHRADNÍCTVA, AKVAKULTÚRY, LESNÍCTVA, POĽOVNÍCTVA A RYBÁRSTVA Preprava Spracovatelia Zber
02 01 01 020101 kaly z prania a čistenia O Preprava Spracovatelia Zber
02 01 02 020102 odpadové živočíšne tkanivá O Preprava Spracovatelia Zber
02 01 03 020103 odpadové rastlinné pletivá O Preprava Spracovatelia Zber
02 01 04 020104 odpadové plasty okrem obalov O Preprava Spracovatelia Zber
02 01 06 020106 zvierací trus, moč a hnoj vrátane znečistenej slamy, kvapalné odpady, oddelene zhromažďované a spracúvané mimo miesta ich vzniku O Preprava Spracovatelia Zber
02 01 07 020107 odpady z lesného hospodárstva O Preprava Spracovatelia Zber
02 01 08 020108 agrochemické odpady obsahujúce nebezpečné látky N Preprava Spracovatelia Zber
02 01 09 020109 agrochemické odpady iné ako uvedené v 02 01 08 O Preprava Spracovatelia Zber
02 01 10 020110 odpadové kovy O Preprava Spracovatelia Zber
02 01 99 020199 odpady inak nešpecifikované Preprava Spracovatelia Zber
02 02 0202 ODPADY Z PRÍPRAVY A SPRACOVANIA MÄSA, RÝB A OSTATNÝCH POTRAVÍN ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU Preprava Spracovatelia Zber
02 02 01 020201 kaly z prania a čistenia O Preprava Spracovatelia Zber
02 02 02 020202 odpadové živočíšne tkanivá O Preprava Spracovatelia Zber
02 02 03 020203 materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie O Preprava Spracovatelia Zber
02 02 04 020204 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku O Preprava Spracovatelia Zber
02 02 99 020299 odpady inak nešpecifikované Preprava Spracovatelia Zber
02 03 0203 ODPADY Z ÚPRAVY A ZO SPRACOVANIA OVOCIA, ZELENINY, OBILNÍN, JEDLÝCH OLEJOV, KAKAA, KÁVY, ČAJU A TABAKU; ODPAD Z KONZERVÁRENSKÉHO A TABAKOVÉHO PRIEMYSLU, VÝROBY KVASNÍC A KVASNICOVÉHO EXTRAKTU, PRÍPRAVY MELASY A FERMENTÁCIE Preprava Spracovatelia Zber
02 03 01 020301 kaly z prania, čistenia, lúpania, odstreďovania a separovania O Preprava Spracovatelia Zber
02 03 02 020302 odpady z konzervačných činidiel O Preprava Spracovatelia Zber
02 03 03 020303 odpady z extrakcie rozpúšťadlami O Preprava Spracovatelia Zber
02 03 04 020304 látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie O Preprava Spracovatelia Zber
02 03 05 020305 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku O Preprava Spracovatelia Zber
02 03 99 020399 odpady inak nešpecifikované Preprava Spracovatelia Zber
02 04 0204 ODPADY Z CUKROVARNÍCKEHO PRIEMYSLU Preprava Spracovatelia Zber
02 04 01 020401 zemina z čistenia a prania repy O Preprava Spracovatelia Zber
02 04 02 020402 uhličitan vápenatý nevyhovujúcej kvality O Preprava Spracovatelia Zber
02 04 03 020403 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku O Preprava Spracovatelia Zber
02 04 99 020499 odpady inak nešpecifikované Preprava Spracovatelia Zber
02 05 0205 ODPADY Z MLIEKARSKÉHO PRIEMYSLU Preprava Spracovatelia Zber
02 05 01 020501 látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie O Preprava Spracovatelia Zber
02 05 02 020502 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku O Preprava Spracovatelia Zber
02 05 99 020599 odpady inak nešpecifikované Preprava Spracovatelia Zber
02 06 0206 ODPADY Z PEKÁRSKEHO A CUKRÁRENSKÉHO PRIEMYSLU Preprava Spracovatelia Zber
02 06 01 020601 materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie O Preprava Spracovatelia Zber
02 06 02 020602 odpady z konzervačných činidiel O Preprava Spracovatelia Zber
02 06 03 020603 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku O Preprava Spracovatelia Zber
02 06 99 020699 odpady inak nešpecifikované Preprava Spracovatelia Zber
02 07 0207 ODPADY Z VÝROBY ALKOHOLICKÝCH A NEALKOHOLICKÝCH NÁPOJOV OKREM KÁVY, ČAJU A KAKAA Preprava Spracovatelia Zber
02 07 01 020701 odpad z prania, čistenia a mechanického spracovania surovín O Preprava Spracovatelia Zber
02 07 02 020702 odpad z destilácie liehovín O Preprava Spracovatelia Zber
02 07 03 020703 odpad z chemického spracovania O Preprava Spracovatelia Zber
02 07 04 020704 materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie O Preprava Spracovatelia Zber
02 07 05 020705 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku O Preprava Spracovatelia Zber
02 07 99 020799 odpady inak nešpecifikované Preprava Spracovatelia Zber
03 03 Odpady zo spracovania dreva a z výroby papiera, lepenky, celulózy, reziva a nábytku Preprava Spracovatelia Zber
03 01 0301 ODPADY ZO SPRACOVANIA DREVA A Z VÝROBY REZIVA A NÁBYTKU Preprava Spracovatelia Zber
03 01 01 030101 odpadová kôra a korok O Preprava Spracovatelia Zber
03 01 04 030104 piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy obsahujúce nebezpečné látky N Preprava Spracovatelia Zber
03 01 05 030105 piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo, drevotrieskové/ drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04 O Preprava Spracovatelia Zber
03 01 99 030199 odpady inak nešpecifikované Preprava Spracovatelia Zber
03 02 0302 PROSTRIEDKY NA OCHRANU DREVA INAK NEŠPECIFIKOVANÉ Preprava Spracovatelia Zber
03 02 01 030201 nehalogénované organické prostriedky na ochranu dreva N Preprava Spracovatelia Zber
03 02 02 030202 organochlórované prostriedky na ochranu dreva N Preprava Spracovatelia Zber
03 02 03 030203 organokovové prostriedky na ochranu dreva N Preprava Spracovatelia Zber
03 02 04 030204 anorganické prostriedky na ochranu dreva N Preprava Spracovatelia Zber
03 02 05 030205 iné prostriedky na ochranu dreva obsahujúce nebezpečné látky N Preprava Spracovatelia Zber
03 02 99 030299 odpady inak nešpecifikované Preprava Spracovatelia Zber
03 03 0303 ODPADY Z VÝROBY A SPRACOVANIA CELULÓZY, PAPIERA A LEPENKY Preprava Spracovatelia Zber
03 03 01 030301 odpadová kôra a drevo O Preprava Spracovatelia Zber
03 03 02 030302 usadeniny a kaly zo zeleného výluhu z úpravy čierneho výluhu O Preprava Spracovatelia Zber
03 03 05 030305 kaly z odstraňovania tlačiarenských farieb pri recyklácii papiera (de-inking) O Preprava Spracovatelia Zber
03 03 07 030307 mechanicky oddelené výmety z drvenia odpadového papiera a lepenky O Preprava Spracovatelia Zber
03 03 08 030308 odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu O Preprava Spracovatelia Zber
03 03 09 030309 odpad z vápennej usadeniny O Preprava Spracovatelia Zber
03 03 10 030310 výmety z vlákien, kaly z vlákien, plnív a náterov z mechanickej separácie O Preprava Spracovatelia Zber
03 03 11 030311 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 03 03 10 O Preprava Spracovatelia Zber
03 03 99 030399 odpady inak nešpecifikované Preprava Spracovatelia Zber
04 04 Odpady z kožiarskeho, kožušníckeho a textilného priemyslu Preprava Spracovatelia Zber
04 01 0401 ODPADY Z KOŽIARSKEHO A KOŽUŠNÍCKEHO PRIEMYSLU Preprava Spracovatelia Zber
04 01 01 040101 odpadová glejovka a štiepenka O Preprava Spracovatelia Zber
04 01 02 040102 odpad z lúhovania O Preprava Spracovatelia Zber
04 01 03 040103 odpady z odmasťovania obsahujúce rozpúšťadlá bez kvapalnej fázy N Preprava Spracovatelia Zber
04 01 04 040104 činiaca brečka obsahujúca chróm O Preprava Spracovatelia Zber
04 01 05 040105 činiaca brečka neobsahujúca chróm O Preprava Spracovatelia Zber
04 01 06 040106 kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce chróm O Preprava Spracovatelia Zber
04 01 07 040107 kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku neobsahujúce chróm O Preprava Spracovatelia Zber
04 01 08 040108 odpadová vyčinená koža (holina, stružliny, odrezky, brúsny prach) obsahujúca chróm O Preprava Spracovatelia Zber
04 01 09 040109 odpady z vypracúvania a apretácie O Preprava Spracovatelia Zber
04 01 99 040199 odpady inak nešpecifikované Preprava Spracovatelia Zber
04 02 0402 ODPADY Z TEXTILNÉHO PRIEMYSLU Preprava Spracovatelia Zber
04 02 09 040209 odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér, plastomér) O Preprava Spracovatelia Zber
04 02 10 040210 organické látky prírodného pôvodu, napríklad tuky a vosky O Preprava Spracovatelia Zber
04 02 14 040214 odpad z apretácie obsahujúci organické rozpúšťadlá N Preprava Spracovatelia Zber
04 02 15 040215 odpad z apretácie iný ako uvedený v 04 02 14 O Preprava Spracovatelia Zber
04 02 16 040216 farbivá a pigmenty obsahujúce nebezpečné látky N Preprava Spracovatelia Zber
04 02 17 040217 farbivá a pigmenty iné ako uvedené v 04 02 16 O Preprava Spracovatelia Zber
04 02 19 040219 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky N Preprava Spracovatelia Zber
04 02 20 040220 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 04 02 19 O Preprava Spracovatelia Zber
04 02 21 040221 odpady z nespracovaných textilných vlákien O Preprava Spracovatelia Zber
04 02 22 040222 odpady zo spracovaných textilných vlákien O Preprava Spracovatelia Zber
04 02 99 040299 odpady inak nešpecifikované Preprava Spracovatelia Zber
05 05 Odpady zo spracovania ropy, čistenia zemného plynu a pyrolýzneho spracovania uhlia Preprava Spracovatelia Zber
05 01 0501 ODPADY ZO SPRACOVANIA ROPY Preprava Spracovatelia Zber
05 01 02 050102 kaly z odsoľovania N Preprava Spracovatelia Zber
05 01 03 050103 kaly z dna nádrží N Preprava Spracovatelia Zber
05 01 04 050104 kaly z kyslej alkylácie N Preprava Spracovatelia Zber
05 01 05 050105 rozliate ropné látky N Preprava Spracovatelia Zber
05 01 06 050106 kaly obsahujúce olej z údržby prevádzok alebo zariadení N Preprava Spracovatelia Zber
05 01 07 050107 kyslé dechty N Preprava Spracovatelia Zber
05 01 08 050108 iné dechty N Preprava Spracovatelia Zber
05 01 09 050109 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky N Preprava Spracovatelia Zber
05 01 10 050110 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 05 01 09 O Preprava Spracovatelia Zber
05 01 11 050111 odpady z čistenia palív zásadami N Preprava Spracovatelia Zber
05 01 12 050112 ropné látky obsahujúce kyseliny N Preprava Spracovatelia Zber
05 01 13 050113 kaly z napájacej vody pre kotly O Preprava Spracovatelia Zber
05 01 14 050114 odpady z chladiacich kolón O Preprava Spracovatelia Zber
05 01 15 050115 použité filtračné hlinky N Preprava Spracovatelia Zber
05 01 16 050116 odpady s obsahom síry z odsírovania ropy O Preprava Spracovatelia Zber
05 01 17 050117 bitúmen O Preprava Spracovatelia Zber
05 01 99 050199 odpady inak nešpecifikované Preprava Spracovatelia Zber
05 06 0506 ODPADY Z PYROLÝZNEHO SPRACOVANIA UHLIA Preprava Spracovatelia Zber
05 06 01 050601 kyslé dechty N Preprava Spracovatelia Zber
05 06 03 050603 ostatné dechty N Preprava Spracovatelia Zber
05 06 04 050604 odpad z chladiacich kolón O Preprava Spracovatelia Zber
05 06 99 050699 odpady inak nešpecifikované Preprava Spracovatelia Zber
05 07 0507 ODPADY Z ČISTENIA A DOPRAVY ZEMNÉHO PLYNU Preprava Spracovatelia Zber
05 07 01 050701 odpady obsahujúce ortuť N Preprava Spracovatelia Zber
05 07 02 050702 odpady obsahujúce síru O Preprava Spracovatelia Zber
05 07 99 050799 odpady inak nešpecifikované Preprava Spracovatelia Zber
06 06 Odpady z anorganických chemických procesov Preprava Spracovatelia Zber
06 01 0601 ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA KYSELÍN Preprava Spracovatelia Zber
06 01 01 060101 kyselina sírová a kyselina siričitá N Preprava Spracovatelia Zber
06 01 02 060102 kyselina chlorovodíková N Preprava Spracovatelia Zber
06 01 03 060103 kyselina fluorovodíková N Preprava Spracovatelia Zber
06 01 04 060104 kyselina fosforečná a kyselina fosforitá N Preprava Spracovatelia Zber
06 01 05 060105 kyselina dusičná a kyselina dusitá N Preprava Spracovatelia Zber
06 01 06 060106 iné kyseliny N Preprava Spracovatelia Zber
06 01 99 060199 odpady inak nešpecifikované Preprava Spracovatelia Zber
06 02 0602 ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA ZÁSAD Preprava Spracovatelia Zber
06 02 01 060201 hydroxid vápenatý N Preprava Spracovatelia Zber
06 02 03 060203 hydroxid amónny N Preprava Spracovatelia Zber
06 02 04 060204 hydroxid sodný a hydroxid draselný N Preprava Spracovatelia Zber
06 02 05 060205 iné zásady N Preprava Spracovatelia Zber
06 02 99 060299 odpady inak nešpecifikované Preprava Spracovatelia Zber
06 03 0603 ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA SOLÍ, ICH ROZTOKOV A OXIDOV KOVOV Preprava Spracovatelia Zber
06 03 11 060311 tuhé soli a roztoky obsahujúce kyanidy N Preprava Spracovatelia Zber
06 03 13 060313 tuhé soli a roztoky obsahujúce ťažké kovy N Preprava Spracovatelia Zber
06 03 14 060314 tuhé soli a roztoky iné ako uvedené v 06 03 11 a 06 03 13 O Preprava Spracovatelia Zber
06 03 15 060315 oxidy kovov obsahujúce ťažké kovy N Preprava Spracovatelia Zber
06 03 16 060316 oxidy kovov iné ako uvedené v 06 03 15 O Preprava Spracovatelia Zber
06 03 99 060399 odpady inak nešpecifikované Preprava Spracovatelia Zber
06 04 0604 ODPADY OBSAHUJÚCE KOVY INÉ AKO UVEDENÉ V 06 03 Preprava Spracovatelia Zber
06 04 03 060403 odpady obsahujúce arzén N Preprava Spracovatelia Zber
06 04 04 060404 odpady obsahujúce ortuť N Preprava Spracovatelia Zber
06 04 05 060405 odpady obsahujúce iné ťažké kovy N Preprava Spracovatelia Zber
06 04 99 060499 odpady inak nešpecifikované Preprava Spracovatelia Zber
06 05 0605 KALY ZO SPRACOVANIA KVAPALNÉHO ODPADU V MIESTE JEHO VZNIKU Preprava Spracovatelia Zber
06 05 02 060502 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky N Preprava Spracovatelia Zber
06 05 03 060503 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 06 05 02 O Preprava Spracovatelia Zber
06 06 0606 ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA CHEMIKÁLIÍ OBSAHUJÚCICH SÍRU, ZO SÍRNYCH CHEMICKÝCH PROCESOV A Z ODSÍROVACÍCH PROCESOV Preprava Spracovatelia Zber
06 06 02 060602 odpady obsahujúce nebezpečné sulfidy N Preprava Spracovatelia Zber
06 06 03 060603 odpady obsahujúce sulfidy iné ako uvedené v 06 06 02 O Preprava Spracovatelia Zber
06 06 99 060699 odpady inak nešpecifikované Preprava Spracovatelia Zber
06 07 0607 ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA HALOGÉNOV A HALOGÉNOVÝCH CHEMICKÝCH PROCESOV Preprava Spracovatelia Zber
06 07 01 060701 odpady z elektrolýzy obsahujúce azbest N Preprava Spracovatelia Zber
06 07 02 060702 aktívne uhlie z výroby chlóru N Preprava Spracovatelia Zber
06 07 03 060703 kal sulfátu bárnatého obsahujúci ortuť N Preprava Spracovatelia Zber
06 07 04 060704 roztoky a kyseliny, napríklad kontaktná kyselina N Preprava Spracovatelia Zber
06 07 99 060799 odpady inak nešpecifikované Preprava Spracovatelia Zber
06 08 0608 ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA KREMÍKA A JEHO DERIVÁTOV Preprava Spracovatelia Zber
06 08 02 060802 odpady obsahujúce nebezpečné chlórsilány N Preprava Spracovatelia Zber
06 08 99 060899 odpady inak nešpecifikované Preprava Spracovatelia Zber
06 09 0609 ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA CHEMIKÁLIÍ OBSAHUJÚCICH FOSFOR A Z CHEMICKÝCH PROCESOV FOSFORU Preprava Spracovatelia Zber
06 09 02 060902 troska obsahujúca fosfor O Preprava Spracovatelia Zber
06 09 03 060903 odpady z reakcií na báze vápnika obsahujúce nebezpečné látky alebo nimi kontaminované N Preprava Spracovatelia Zber
06 09 04 060904 odpady z reakcií na báze vápnika iné ako uvedené v 06 09 03 O Preprava Spracovatelia Zber
06 09 99 060999 odpady inak nešpecifikované Preprava Spracovatelia Zber
06 10 0610 ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA CHEMIKÁLIÍ OBSAHUJÚCICH DUSÍK, CHEMICKÝCH PROCESOV DUSÍKA A VÝROBY HNOJÍV Preprava Spracovatelia Zber
06 10 02 061002 odpady obsahujúce nebezpečné látky N Preprava Spracovatelia Zber
06 10 99 061099 odpady inak nešpecifikované Preprava Spracovatelia Zber
06 11 0611 ODPADY Z VÝROBY ANORGANICKÝCH PIGMENTOV A KALÍV Preprava Spracovatelia Zber
06 11 01 061101 odpady z reakcií výroby oxidu titaničitého na báze vápnika O Preprava Spracovatelia Zber
06 11 99 061199 odpady inak nešpecifikované Preprava Spracovatelia Zber
06 13 0613 ODPADY Z ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESOV INAK NEŠPECIFIKOVANÉ Preprava Spracovatelia Zber
06 13 01 061301 anorganické prostriedky na ochranu rastlín, prostriedky na ochranu dreva a iné biocídy N Preprava Spracovatelia Zber
06 13 02 061302 použité aktívne uhlie okrem 06 07 02 N Preprava Spracovatelia Zber
06 13 03 061303 priemyselné sadze O Preprava Spracovatelia Zber
06 13 04 061304 odpady zo spracovania azbestu N Preprava Spracovatelia Zber
06 13 05 061305 sadze z pecí a komínov N Preprava Spracovatelia Zber
06 13 99 061399 odpady inak nešpecifikované Preprava Spracovatelia Zber
07 07 Odpady z organických chemických procesov Preprava Spracovatelia Zber
07 01 0701 ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA ZÁKLADNÝCH ORGANICKÝCH CHEMIKÁLIÍ Preprava Spracovatelia Zber
07 01 01 070101 vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy N Preprava Spracovatelia Zber
07 01 03 070103 organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy N Preprava Spracovatelia Zber
07 01 04 070104 iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy N Preprava Spracovatelia Zber
07 01 07 070107 halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny N Preprava Spracovatelia Zber
07 01 08 070108 iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny N Preprava Spracovatelia Zber
07 01 09 070109 halogénované filtračné koláče a použité absorbenty N Preprava Spracovatelia Zber
07 01 10 070110 iné filtračné koláče a použité absorbenty N Preprava Spracovatelia Zber
07 01 11 070111 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky N Preprava Spracovatelia Zber
07 01 12 070112 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 01 11 O Preprava Spracovatelia Zber
07 01 99 070199 odpady inak nešpecifikované Preprava Spracovatelia Zber
07 02 0702 ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA PLASTOV, SYNTETICKÉHO KAUČUKU A SYNTETICKÝCH VLÁKIEN Preprava Spracovatelia Zber
07 02 01 070201 vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy N Preprava Spracovatelia Zber
07 02 03 070203 organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy N Preprava Spracovatelia Zber
07 02 04 070204 iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy N Preprava Spracovatelia Zber
07 02 07 070207 halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny N Preprava Spracovatelia Zber
07 02 08 070208 iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny N Preprava Spracovatelia Zber
07 02 09 070209 halogénované filtračné koláče a použité absorbenty N Preprava Spracovatelia Zber
07 02 10 070210 iné filtračné koláče a použité absorbenty N Preprava Spracovatelia Zber
07 02 11 070211 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky N Preprava Spracovatelia Zber
07 02 12 070212 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 02 11 O Preprava Spracovatelia Zber
07 02 13 070213 odpadový plast O Preprava Spracovatelia Zber
07 02 14 070214 odpadové prísady (aditíva) obsahujúce nebezpečné látky N Preprava Spracovatelia Zber
07 02 15 070215 odpadové prísady iné ako uvedené v 07 02 14 O Preprava Spracovatelia Zber
07 02 16 070216 odpady obsahujúce nebezpečné silikóny N Preprava Spracovatelia Zber
07 02 17 070217 odpady obsahujúce silikóny iné ako uvedené v 07 02 16 O Preprava Spracovatelia Zber
07 02 99 070299 odpady inak nešpecifikované Preprava Spracovatelia Zber
07 03 0703 ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA ORGANICKÝCH FARBÍV A PIGMENTOV OKREM 06 11 Preprava Spracovatelia Zber
07 03 01 070301 vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy N Preprava Spracovatelia Zber
07 03 03 070303 organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy N Preprava Spracovatelia Zber
07 03 04 070304 iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy N Preprava Spracovatelia Zber
07 03 07 070307 halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny N Preprava Spracovatelia Zber
07 03 08 070308 iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny N Preprava Spracovatelia Zber
07 03 09 070309 halogénované filtračné koláče a použité absorbenty N Preprava Spracovatelia Zber
07 03 10 070310 iné filtračné koláče a použité absorbenty N Preprava Spracovatelia Zber
07 03 11 070311 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky N Preprava Spracovatelia Zber
07 03 12 070312 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 03 11 O Preprava Spracovatelia Zber
07 03 99 070399 odpady inak nešpecifikované Preprava Spracovatelia Zber
07 04 0704 ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA ORGANICKÝCH VÝROBKOV NA OCHRANU RASTLÍN (OKREM 02 01 08 A 02 01 09), ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA PROSTRIEDKOV NA OCHRANU DREVA (OKREM 03 02) A INÝCH BIOCÍDOV Preprava Spracovatelia Zber
07 04 01 070401 vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy N Preprava Spracovatelia Zber
07 04 03 070403 organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy N Preprava Spracovatelia Zber
07 04 04 070404 iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy N Preprava Spracovatelia Zber
07 04 07 070407 halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny N Preprava Spracovatelia Zber
07 04 08 070408 iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny N Preprava Spracovatelia Zber
07 04 09 070409 halogénované filtračné koláče a použité absorbenty N Preprava Spracovatelia Zber
07 04 10 070410 iné filtračné koláče a použité absorbenty N Preprava Spracovatelia Zber
07 04 11 070411 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky N Preprava Spracovatelia Zber
07 04 12 070412 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 04 11 O Preprava Spracovatelia Zber
07 04 13 070413 tuhé odpady obsahujúce nebezpečné látky N Preprava Spracovatelia Zber
07 04 99 070499 odpady inak nešpecifikované Preprava Spracovatelia Zber
07 05 0705 ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA FARMACEUTICKÝCH VÝROBKOV Preprava Spracovatelia Zber
07 05 01 070501 vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy N Preprava Spracovatelia Zber
07 05 03 070503 organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy N Preprava Spracovatelia Zber
07 05 04 070504 iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy N Preprava Spracovatelia Zber
07 05 07 070507 halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny N Preprava Spracovatelia Zber
07 05 08 070508 Iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny N Preprava Spracovatelia Zber
07 05 09 070509 halogénované filtračné koláče a použité absorbenty N Preprava Spracovatelia Zber
07 05 10 070510 Iné filtračné koláče a použité absorbenty N Preprava Spracovatelia Zber
07 05 11 070511 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky N Preprava Spracovatelia Zber
07 05 12 070512 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 05 11 O Preprava Spracovatelia Zber
07 05 13 070513 tuhé odpady obsahujúce nebezpečné látky N Preprava Spracovatelia Zber
07 05 14 070514 tuhé odpady iné ako uvedené v 07 05 13 O Preprava Spracovatelia Zber
07 05 99 070599 odpady inak nešpecifikované Preprava Spracovatelia Zber
07 06 0706 ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA TUKOV, MAZÍV, MYDIEL, DETERGENTOV, DEZINFEKČNÝCH A KOZMETICKÝCH PROSTRIEDKOV Preprava Spracovatelia Zber
07 06 01 070601 vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy N Preprava Spracovatelia Zber
07 06 03 070603 organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy N Preprava Spracovatelia Zber
07 06 04 070604 iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy N Preprava Spracovatelia Zber
07 06 07 070607 halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny N Preprava Spracovatelia Zber
07 06 08 070608 iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny N Preprava Spracovatelia Zber
07 06 09 070609 halogénované filtračné koláče a použité absorbenty N Preprava Spracovatelia Zber
07 06 10 070610 iné filtračné koláče a použité absorbenty N Preprava Spracovatelia Zber
07 06 11 070611 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky N Preprava Spracovatelia Zber
07 06 12 070612 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 06 11 O Preprava Spracovatelia Zber
07 06 99 070699 odpady inak nešpecifikované Preprava Spracovatelia Zber
07 07 0707 ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA ČISTÝCH CHEMIKÁLIÍ A CHEMICKÝCH VÝROBKOV INAK NEŠPECIFIKOVANÝCH Preprava Spracovatelia Zber
07 07 01 070701 vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy N Preprava Spracovatelia Zber
07 07 03 070703 organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy N Preprava Spracovatelia Zber
07 07 04 070704 iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy N Preprava Spracovatelia Zber
07 07 07 070707 halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny N Preprava Spracovatelia Zber
07 07 08 070708 iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny N Preprava Spracovatelia Zber
07 07 09 070709 halogénované filtračné koláče a použité absorbenty N Preprava Spracovatelia Zber
07 07 10 070710 iné filtračné koláče a použité absorbenty N Preprava Spracovatelia Zber
07 07 11 070711 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky N Preprava Spracovatelia Zber
07 07 12 070712 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 07 11 O Preprava Spracovatelia Zber
07 07 99 070799 odpady inak nešpecifikované Preprava Spracovatelia Zber
08 08 Odpady z výroby, spracovania, distribúcie a používania náterových hmôt (farieb, lakov a smaltov), lepidiel, tesniacich materiálov a tlačiarenských farieb Preprava Spracovatelia Zber
08 01 0801 ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA A ODSTRAŇOVANIA FARIEB A LAKOV Preprava Spracovatelia Zber
08 01 11 080111 odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky N Preprava Spracovatelia Zber
08 01 12 080112 odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 O Preprava Spracovatelia Zber
08 01 13 080113 kaly z farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky N Preprava Spracovatelia Zber
08 01 14 080114 kaly z farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 13 O Preprava Spracovatelia Zber
08 01 15 080115 vodné kaly obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky N Preprava Spracovatelia Zber
08 01 16 080116 vodné kaly obsahujúce farby alebo laky, iné ako uvedené v 08 01 15 O Preprava Spracovatelia Zber
08 01 17 080117 odpady z odstraňovania farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky N Preprava Spracovatelia Zber
08 01 18 080118 odpady z odstraňovania farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 17 O Preprava Spracovatelia Zber
08 01 19 080119 vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky N Preprava Spracovatelia Zber
08 01 20 080120 vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky iné ako uvedené v 08 01 19 O Preprava Spracovatelia Zber
08 01 21 080121 odpadový odstraňovač farby alebo laku N Preprava Spracovatelia Zber
08 01 99 080199 odpady inak nešpecifikované Preprava Spracovatelia Zber
08 02 0802 ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA INÝCH NÁTEROVÝCH HMÔT VRÁTANE KERAMICKÝCH MATERIÁLOV Preprava Spracovatelia Zber
08 02 01 080201 odpadové náterové prášky O Preprava Spracovatelia Zber
08 02 02 080202 vodné kaly obsahujúce keramické materiály O Preprava Spracovatelia Zber
08 02 03 080203 vodné suspenzie obsahujúce keramické materiály O Preprava Spracovatelia Zber
08 02 99 080299 odpady inak nešpecifikované Preprava Spracovatelia Zber
08 03 0803 ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA TLAČIARENSKÝCH FARIEB Preprava Spracovatelia Zber
08 03 07 080307 vodné kaly obsahujúce tlačiarenskú farbu O Preprava Spracovatelia Zber
08 03 08 080308 vodný kvapalný odpad obsahujúci tlačiarenskú farbu O Preprava Spracovatelia Zber
08 03 12 080312 odpadová tlačiarenská farba obsahujúca nebezpečné látky N Preprava Spracovatelia Zber
08 03 13 080313 odpadová tlačiarenská farba iná ako uvedená v 08 03 12 O Preprava Spracovatelia Zber
08 03 14 080314 kaly z tlačiarenskej farby obsahujúce nebezpečné látky N Preprava Spracovatelia Zber
08 03 15 080315 kaly z tlačiarenskej farby iné ako uvedené v 08 03 14 O Preprava Spracovatelia Zber
08 03 16 080316 odpadové leptavé roztoky N Preprava Spracovatelia Zber
08 03 17 080317 odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky N Preprava Spracovatelia Zber
08 03 18 080318 odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 08 03 17 O Preprava Spracovatelia Zber
08 03 19 080319 disperzný olej N Preprava Spracovatelia Zber
08 03 99 080399 odpady inak nešpecifikované Preprava Spracovatelia Zber
08 04 0804 ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA LEPIDIEL A TESNIACICH MATERIÁLOV VRÁTANE VODOTESNIACICH VÝROBKOV Preprava Spracovatelia Zber
08 04 09 080409 odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky N Preprava Spracovatelia Zber
08 04 10 080410 odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09 O Preprava Spracovatelia Zber
08 04 11 080411 kaly z lepidiel a tesniacich materiálov obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky N Preprava Spracovatelia Zber
08 04 12 080412 kaly z lepidiel a tesniacich materiálov iné ako uvedené v 08 04 11 O Preprava Spracovatelia Zber
08 04 13 080413 vodné kaly obsahujúce lepidla alebo tesniace materiály, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky N Preprava Spracovatelia Zber
08 04 14 080414 vodné kaly obsahujúce lepidlá alebo tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 13 O Preprava Spracovatelia Zber
08 04 15 080415 vodný kvapalný odpad obsahujúci lepidlá alebo tesniace materiály, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky N Preprava Spracovatelia Zber
08 04 16 080416 vodný kvapalný odpad obsahujúci lepidlá alebo tesniace materiály iný ako uvedený v 08 04 15 O Preprava Spracovatelia Zber
08 04 17 080417 živičný olej N Preprava Spracovatelia Zber
08 04 99 080499 odpady inak nešpecifikované Preprava Spracovatelia Zber
08 05 0805 ODPADY INAK NEŠPECIFIKOVANÉ V 08 Preprava Spracovatelia Zber
08 05 01 080501 odpadové izokyanáty N Preprava Spracovatelia Zber
09 09 Odpady z fotografického priemyslu Preprava Spracovatelia Zber
09 01 0901 ODPADY Z FOTOGRAFICKÉHO PRIEMYSLU Preprava Spracovatelia Zber
09 01 01 090101 roztoky vodorozpustných vývojok a aktivátorov N Preprava Spracovatelia Zber
09 01 02 090102 roztoky vodorozpustných vývojok ofsetových dosiek N Preprava Spracovatelia Zber
09 01 03 090103 roztoky vývojok rozpustných v rozpúšťadlách N Preprava Spracovatelia Zber
09 01 04 090104 roztoky ustaľovačov N Preprava Spracovatelia Zber
09 01 05 090105 bieliace roztoky a roztoky bieliacich ustaľovačov N Preprava Spracovatelia Zber
09 01 06 090106 odpady zo spracovania fotografických odpadov v mieste ich vzniku obsahujúce striebro N Preprava Spracovatelia Zber
09 01 07 090107 fotografický film a papiere obsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra O Preprava Spracovatelia Zber
09 01 08 090108 fotografický film a papiere neobsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra O Preprava Spracovatelia Zber
09 01 10 090110 fotoaparáty na jedno použitie bez batérií O Preprava Spracovatelia Zber
09 01 11 090111 fotoaparáty na jedno použitie s batériami zaradenými do 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 N Preprava Spracovatelia Zber
09 01 12 090112 fotoaparáty na jedno použitie s batériami iné ako uvedené v 09 01 11 O Preprava Spracovatelia Zber
09 01 13 090113 vodný kvapalný odpad z regenerácie striebra v mieste regenerácie iný ako uvedený v 09 01 06 N Preprava Spracovatelia Zber
09 01 99 090199 odpady inak nešpecifikované Preprava Spracovatelia Zber
10 10 Odpady z tepelných procesov Preprava Spracovatelia Zber
10 01 1001 ODPADY Z ELEKTRÁRNÍ A INÝCH SPAĽOVACÍCH ZARIADENÍ OKREM 19 Preprava Spracovatelia Zber
10 01 01 100101 popol, škvara a prach z kotlov okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 01 04 O Preprava Spracovatelia Zber
10 01 02 100102 popolček z uhlia O Preprava Spracovatelia Zber
10 01 03 100103 popolček z rašeliny a neošetreného dreva O Preprava Spracovatelia Zber
10 01 04 100104 popolček a prach z kotlov zo spaľovania oleja N Preprava Spracovatelia Zber
10 01 05 100105 tuhé reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika O Preprava Spracovatelia Zber
10 01 06 100106 popol z neošetreného dreva O Preprava Spracovatelia Zber
10 01 07 100107 reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika vo forme kalu O Preprava Spracovatelia Zber
10 01 09 100109 kyselina sírová N Preprava Spracovatelia Zber
10 01 13 100113 popolček z emulgovaných uhľovodíkov použitých ako palivo N Preprava Spracovatelia Zber
10 01 14 100114 popol, škvara a prach z kotlov zo spoluspaľovania odpadov obsahujúce nebezpečné látky N Preprava Spracovatelia Zber
10 01 15 100115 popol, škvara a prach z kotlov zo spoluspaľovania odpadov iné ako uvedené v 10 01 14 O Preprava Spracovatelia Zber
10 01 16 100116 popolček zo spoluspaľovania odpadov obsahujúci nebezpečné látky N Preprava Spracovatelia Zber
10 01 17 100117 popolček zo spoluspaľovania odpadov iný ako uvedený v 10 01 16 O Preprava Spracovatelia Zber
10 01 18 100118 odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky N Preprava Spracovatelia Zber
10 01 19 100119 odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 01 05, 10 01 07 a 10 01 18 O Preprava Spracovatelia Zber
10 01 20 100120 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky N Preprava Spracovatelia Zber
10 01 21 100121 kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 10 01 20 O Preprava Spracovatelia Zber
10 01 22 100122 vodné kaly z čistenia kotlov obsahujúce nebezpečné látky N Preprava Spracovatelia Zber
10 01 23 100123 vodné kaly z čistenia kotlov iné ako uvedené v 10 01 22 O Preprava Spracovatelia Zber
10 01 24 100124 piesky z fluidnej vrstvy O Preprava Spracovatelia Zber
10 01 25 100125 odpady zo skladovania a úpravy paliva pre uhoľné elektrárne O Preprava Spracovatelia Zber
10 01 26 100126 odpady z úpravy chladiacej vody O Preprava Spracovatelia Zber
10 01 99 100199 odpady inak nešpecifikované Preprava Spracovatelia Zber
10 02 1002 ODPADY ZO ŽELEZIARSKEHO A OCELIARSKEHO PRIEMYSLU Preprava Spracovatelia Zber
10 02 01 100201 odpad zo spracovania trosky O Preprava Spracovatelia Zber
10 02 02 100202 nespracovaná troska O Preprava Spracovatelia Zber
10 02 07 100207 tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky N Preprava Spracovatelia Zber
10 02 08 100208 tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 02 07 O Preprava Spracovatelia Zber
10 02 10 100210 okuje z valcovania O Preprava Spracovatelia Zber
10 02 11 100211 odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej N Preprava Spracovatelia Zber
10 02 12 100212 odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 02 11 O Preprava Spracovatelia Zber
10 02 13 100213 kaly a filtračné koláče z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky N Preprava Spracovatelia Zber
10 02 14 100214 kaly a filtračné koláče z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 02 13 O Preprava Spracovatelia Zber
10 02 15 100215 iné kaly a filtračné koláče O Preprava Spracovatelia Zber
10 02 99 100299 odpady inak nešpecifikované Preprava Spracovatelia Zber
10 03 1003 ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE HLINÍKA Preprava Spracovatelia Zber
10 03 02 100302 anódový šrot O Preprava Spracovatelia Zber
10 03 04 100304 trosky z prvého tavenia N Preprava Spracovatelia Zber
10 03 05 100305 odpadový oxid hlinitý O Preprava Spracovatelia Zber
10 03 08 100308 soľné trosky z druhého tavenia N Preprava Spracovatelia Zber
10 03 09 100309 čierne stery z druhého tavenia N Preprava Spracovatelia Zber
10 03 15 100315 peny, ktoré sú horľavé alebo ktoré pri styku s vodou uvoľňujú horľavé plyny v nebezpečných množstvách N Preprava Spracovatelia Zber
10 03 16 100316 peny iné ako uvedené v 10 03 15 O Preprava Spracovatelia Zber
10 03 17 100317 odpady obsahujúce decht z výroby anód N Preprava Spracovatelia Zber
10 03 18 100318 odpady obsahujúce uhlík z výroby anód iné ako uvedené v 10 03 17 O Preprava Spracovatelia Zber
10 03 19 100319 prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky N Preprava Spracovatelia Zber
10 03 20 100320 prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 03 19 O Preprava Spracovatelia Zber
10 03 21 100321 iné tuhé znečisťujúce látky a prach vrátane prachu z guľových mlynov obsahujúce nebezpečné látky N Preprava Spracovatelia Zber
10 03 22 100322 iné tuhé znečisťujúce látky a prach vrátane prachu z guľových mlynov iné ako uvedené v 10 03 21 O Preprava Spracovatelia Zber
10 03 23 100323 tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky N Preprava Spracovatelia Zber
10 03 24 100324 tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 03 23 O Preprava Spracovatelia Zber
10 03 25 100325 kaly a filtračné koláče z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky N Preprava Spracovatelia Zber
10 03 26 100326 kaly a filtračné koláče z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 03 25 O Preprava Spracovatelia Zber
10 03 27 100327 odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej N Preprava Spracovatelia Zber
10 03 28 100328 odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 03 27 O Preprava Spracovatelia Zber
10 03 29 100329 odpady z úpravy soľných trosiek a čiernych sterov obsahujúce nebezpečné látky N Preprava Spracovatelia Zber
10 03 30 100330 odpady z úpravy soľných trosiek a čiernych sterov iné ako uvedené v 10 03 29 O Preprava Spracovatelia Zber
10 03 99 100399 odpady inak nešpecifikované Preprava Spracovatelia Zber
10 04 1004 ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE OLOVA Preprava Spracovatelia Zber
10 04 01 100401 trosky z prvého a druhého tavenia N Preprava Spracovatelia Zber
10 04 02 100402 stery a peny z prvého a druhého tavenia N Preprava Spracovatelia Zber
10 04 03 100403 arzeničnan vápenatý N Preprava Spracovatelia Zber
10 04 04 100404 prach z dymových plynov N Preprava Spracovatelia Zber
10 04 05 100405 iné tuhé znečisťujúce látky a prach N Preprava Spracovatelia Zber
10 04 06 100406 tuhé odpady z čistenia plynov N Preprava Spracovatelia Zber
10 04 07 100407 kaly a filtračné koláče z čistenia plynov N Preprava Spracovatelia Zber
10 04 09 100409 odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej N Preprava Spracovatelia Zber
10 04 10 100410 odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 04 09 O Preprava Spracovatelia Zber
10 04 99 100499 odpady inak nešpecifikované Preprava Spracovatelia Zber
10 05 1005 ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE ZINKU Preprava Spracovatelia Zber
10 05 01 100501 trosky z prvého a druhého tavenia O Preprava Spracovatelia Zber
10 05 03 100503 prach z dymových plynov N Preprava Spracovatelia Zber
10 05 04 100504 iné tuhé znečisťujúce látky a prach O Preprava Spracovatelia Zber
10 05 05 100505 tuhý odpad z čistenia plynov N Preprava Spracovatelia Zber
10 05 06 100506 kaly a filtračné koláče z čistenia plynov N Preprava Spracovatelia Zber
10 05 08 100508 odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej N Preprava Spracovatelia Zber
10 05 09 100509 odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 05 08 O Preprava Spracovatelia Zber
10 05 10 100510 stery a peny, ktoré sú horľavé alebo ktoré pri styku s vodou uvoľňujú horľavé plyny v nebezpečných množstvách N Preprava Spracovatelia Zber
10 05 11 100511 stery a peny iné ako uvedené v 10 05 10 O Preprava Spracovatelia Zber
10 05 99 100599 odpady inak nešpecifikované Preprava Spracovatelia Zber
10 06 1006 ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE MEDI Preprava Spracovatelia Zber
10 06 01 100601 trosky z prvého a druhého tavenia O Preprava Spracovatelia Zber
10 06 02 100602 stery a peny z prvého a druhého tavenia O Preprava Spracovatelia Zber
10 06 03 100603 prach z dymových plynov N Preprava Spracovatelia Zber
10 06 04 100604 iné tuhé znečisťujúce látky a prach O Preprava Spracovatelia Zber
10 06 06 100606 tuhé odpady z čistenia plynov N Preprava Spracovatelia Zber
10 06 07 100607 kaly a filtračné koláče z čistenia plynu N Preprava Spracovatelia Zber
10 06 09 100609 odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej N Preprava Spracovatelia Zber
10 06 10 100610 odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 06 09 O Preprava Spracovatelia Zber
10 06 99 100699 odpady inak nešpecifikované Preprava Spracovatelia Zber
10 07 1007 ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE STRIEBRA, ZLATA A PLATINY Preprava Spracovatelia Zber
10 07 01 100701 trosky z prvého a druhého tavenia O Preprava Spracovatelia Zber
10 07 02 100702 stery a peny z prvého a druhého tavenia O Preprava Spracovatelia Zber
10 07 03 100703 tuhé odpady z čistenia plynov O Preprava Spracovatelia Zber
10 07 04 100704 iné tuhé znečisťujúce látky a prach O Preprava Spracovatelia Zber
10 07 05 100705 kaly a filtračné koláče z čistenia plynov O Preprava Spracovatelia Zber
10 07 07 100707 odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej N Preprava Spracovatelia Zber
10 07 08 100708 odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 07 07 O Preprava Spracovatelia Zber
10 07 99 100799 odpady inak nešpecifikované Preprava Spracovatelia Zber
10 08 1008 ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE INÝCH NEŽELEZNÝCH KOVOV Preprava Spracovatelia Zber
10 08 04 100804 tuhé znečisťujúce látky a prach O Preprava Spracovatelia Zber
10 08 08 100808 soľná troska z prvého a druhého tavenia N Preprava Spracovatelia Zber
10 08 09 100809 iné trosky O Preprava Spracovatelia Zber
10 08 10 100810 stery a peny, ktoré sú horľavé alebo ktoré pri styku s vodou uvoľňujú horľavé plyny v nebezpečných množstvách N Preprava Spracovatelia Zber
10 08 11 100811 stery a peny iné ako uvedené v 10 08 10 O Preprava Spracovatelia Zber
10 08 12 100812 odpady obsahujúce decht z výroby anód N Preprava Spracovatelia Zber
10 08 13 100813 odpady obsahujúce uhlík z výroby anód iné ako uvedené v 10 08 12 O Preprava Spracovatelia Zber
10 08 14 100814 anódový šrot O Preprava Spracovatelia Zber
10 08 15 100815 prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky N Preprava Spracovatelia Zber
10 08 16 100816 prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 08 15 O Preprava Spracovatelia Zber
10 08 17 100817 kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov obsahujúce nebezpečné látky N Preprava Spracovatelia Zber
10 08 18 100818 kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 08 17 O Preprava Spracovatelia Zber
10 08 19 100819 odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej N Preprava Spracovatelia Zber
10 08 20 100820 odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 08 19 O Preprava Spracovatelia Zber
10 08 99 100899 odpady inak nešpecifikované Preprava Spracovatelia Zber
10 09 1009 ODPADY ZO ZLIEVANIA ŽELEZNÝCH KOVOV Preprava Spracovatelia Zber
10 09 03 100903 pecná troska O Preprava Spracovatelia Zber
10 09 05 100905 odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie obsahujúce nebezpečné látky N Preprava Spracovatelia Zber
10 09 06 100906 odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie iné ako uvedené v 10 09 05 O Preprava Spracovatelia Zber
10 09 07 100907 odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie obsahujúce nebezpečné látky N Preprava Spracovatelia Zber
10 09 08 100908 odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie iné ako uvedené v 10 09 07 O Preprava Spracovatelia Zber
10 09 09 100909 prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky N Preprava Spracovatelia Zber
10 09 10 100910 prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 09 09 O Preprava Spracovatelia Zber
10 09 11 100911 iné tuhé znečisťujúce látky obsahujúce nebezpečné látky N Preprava Spracovatelia Zber
10 09 12 100912 iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 09 11 O Preprava Spracovatelia Zber
10 09 13 100913 odpadové spojivá obsahujúce nebezpečné látky N Preprava Spracovatelia Zber
10 09 14 100914 odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 09 13 O Preprava Spracovatelia Zber
10 09 15 100915 odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín obsahujúci nebezpečné látky N Preprava Spracovatelia Zber
10 09 16 100916 odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín iný ako uvedený v 10 09 15 O Preprava Spracovatelia Zber
10 09 99 100999 odpady inak nešpecifikované Preprava Spracovatelia Zber
10 10 1010 ODPADY ZO ZLIEVANIA NEŽELEZNÝCH KOVOV Preprava Spracovatelia Zber
10 10 03 101003 pecná troska O Preprava Spracovatelia Zber
10 10 05 101005 odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie obsahujúce nebezpečné látky N Preprava Spracovatelia Zber
10 10 06 101006 odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie iné ako uvedené v 10 10 05 O Preprava Spracovatelia Zber
10 10 07 101007 odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie obsahujúce nebezpečné látky N Preprava Spracovatelia Zber
10 10 08 101008 odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie iné ako uvedené v 10 10 07 O Preprava Spracovatelia Zber
10 10 09 101009 prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky N Preprava Spracovatelia Zber
10 10 10 101010 prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 10 09 O Preprava Spracovatelia Zber
10 10 11 101011 iné tuhé znečisťujúce látky obsahujúce nebezpečné látky N Preprava Spracovatelia Zber
10 10 12 101012 iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 10 11 O Preprava Spracovatelia Zber
10 10 13 101013 odpadové spojivá obsahujúce nebezpečné látky N Preprava Spracovatelia Zber
10 10 14 101014 odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 10 13 O Preprava Spracovatelia Zber
10 10 15 101015 odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín obsahujúci nebezpečné látky N Preprava Spracovatelia Zber
10 10 16 101016 odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín iný ako uvedený v 10 10 15 O Preprava Spracovatelia Zber
10 10 99 101099 odpady inak nešpecifikované Preprava Spracovatelia Zber
10 11 1011 ODPADY Z VÝROBY SKLA A SKLENÝCH VÝROBKOV Preprava Spracovatelia Zber
10 11 03 101103 odpadové vláknité materiály na báze skla O Preprava Spracovatelia Zber
10 11 05 101105 tuhé znečisťujúce látky a prach O Preprava Spracovatelia Zber
10 11 09 101109 odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním obsahujúci nebezpečné látky N Preprava Spracovatelia Zber
10 11 10 101110 odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním iný ako uvedený v 10 11 09 O Preprava Spracovatelia Zber
10 11 11 101111 sklený odpad v malých časticiach a sklený prach obsahujúce ťažké kovy, napríklad katódové tuby N Preprava Spracovatelia Zber
10 11 12 101112 odpadové sklo iné ako uvedené v 10 11 11 O Preprava Spracovatelia Zber
10 11 13 101113 kal z leštenia a brúsenia skla obsahujúci nebezpečné látky N Preprava Spracovatelia Zber
10 11 14 101114 kal z leštenia a brúsenia skla iný ako uvedený v 10 11 13 O Preprava Spracovatelia Zber
10 11 15 101115 tuhé odpady z čistenia dymových plynov obsahujúce nebezpečné látky N Preprava Spracovatelia Zber
10 11 16 101116 tuhé odpady z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 1 1 15 O Preprava Spracovatelia Zber
10 11 17 101117 kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov obsahujúce nebezpečné látky N Preprava Spracovatelia Zber
10 11 18 101118 kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 11 17 O Preprava Spracovatelia Zber
10 11 19 101119 tuhé odpady zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky N Preprava Spracovatelia Zber
10 11 20 101120 tuhé odpady zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 10 11 19 O Preprava Spracovatelia Zber
10 11 99 101199 odpady inak nešpecifikované Preprava Spracovatelia Zber
10 12 1012 ODPADY Z VÝROBY KERAMIKY, TEHÁL, OBKLADAČIEK A DLAŽDÍC A STAVEBNÝCH VÝROBKOV Preprava Spracovatelia Zber
10 12 01 101201 odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním O Preprava Spracovatelia Zber
10 12 03 101203 tuhé znečisťujúce látky a prach O Preprava Spracovatelia Zber
10 12 05 101205 kaly a filtračné koláče z čistenia plynov O Preprava Spracovatelia Zber
10 12 06 101206 vyradené formy O Preprava Spracovatelia Zber
10 12 08 101208 odpadová keramika, odpadové tehly, odpadové obkladačky a dlaždice a odpadová kamenina po tepelnom spracovaní O Preprava Spracovatelia Zber
10 12 09 101209 tuhé odpady z čistenia plynov obsahujúce nebezpečné látky N Preprava Spracovatelia Zber
10 12 10 101210 tuhé odpady z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 12 09 O Preprava Spracovatelia Zber
10 12 11 101211 odpady z glazúry obsahujúce ťažké kovy N Preprava Spracovatelia Zber
10 12 12 101212 odpady z glazúry iné ako uvedené v 10 12 11 O Preprava Spracovatelia Zber
10 12 13 101213 kal zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku O Preprava Spracovatelia Zber
10 12 99 101299 odpady inak nešpecifikované Preprava Spracovatelia Zber
10 13 1013 ODPADY Z VÝROBY CEMENTU, VÁPNA A SADRY A VÝROBKOV Z NICH Preprava Spracovatelia Zber
10 13 01 101301 odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním O Preprava Spracovatelia Zber
10 13 04 101304 odpady z pálenia a hasenia vápna O Preprava Spracovatelia Zber
10 13 06 101306 tuhé znečisťujúce látky a prach iné ako uvedené v 10 13 12 a 10 13 13 O Preprava Spracovatelia Zber
10 13 07 101307 kaly a filtračné koláče z čistenia plynov O Preprava Spracovatelia Zber
10 13 09 101309 odpady z výroby azbestocementu obsahujúce azbesty N Preprava Spracovatelia Zber
10 13 10 101310 odpady z výroby azbestocementu iné ako uvedené v 10 13 09 O Preprava Spracovatelia Zber
10 13 11 101311 odpady z kompozitných materiálov na báze cementu iné ako uvedené v 10 13 09 a 10 13 10 O Preprava Spracovatelia Zber
10 13 12 101312 tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky N Preprava Spracovatelia Zber
10 13 13 101313 tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 13 12 O Preprava Spracovatelia Zber
10 13 14 101314 odpadový betón a betónový kal O Preprava Spracovatelia Zber
10 13 99 101399 odpady inak nešpecifikované Preprava Spracovatelia Zber
10 14 1014 ODPADY Z KREMATÓRIÍ Preprava Spracovatelia Zber
10 14 01 101401 odpady z čistenia plynu obsahujúce ortuť N Preprava Spracovatelia Zber
11 11 Odpady z chemickej povrchovej úpravy kovov a nanášania kovov a iných materiálov; odpady z hydrometalurgie neželezných kovov Preprava Spracovatelia Zber
11 01 1101 ODPADY Z CHEMICKEJ POVRCHOVEJ ÚPRAVY KOVOV A NANÁŠANIA KOVOV A INÝCH MATERIÁLOV, NAPRÍKLAD GALVANIZOVANIE, POZINKOVANIE, MORENIE, LEPTANIE, FOSFÁTOVANIE, ALKALICKÉ ODMASŤOVANIE A ANODIZÁCIA Preprava Spracovatelia Zber
11 01 05 110105 kyslé moriace roztoky N Preprava Spracovatelia Zber
11 01 06 110106 kyseliny inak nešpecifikované N Preprava Spracovatelia Zber
11 01 07 110107 alkalické moriace roztoky N Preprava Spracovatelia Zber
11 01 08 110108 kaly z fosfátovania N Preprava Spracovatelia Zber
11 01 09 110109 kaly a filtračné koláče obsahujúce nebezpečné látky N Preprava Spracovatelia Zber
11 01 10 110110 kaly a filtračné koláče iné ako uvedené v 11 01 09 O Preprava Spracovatelia Zber
11 01 11 110111 vodné oplachovacie kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky N Preprava Spracovatelia Zber
11 01 12 110112 vodné oplachovacie kvapaliny iné ako uvedené v 11 01 11 O Preprava Spracovatelia Zber
11 01 13 110113 odpady z odmasťovania obsahujúce nebezpečné látky N Preprava Spracovatelia Zber
11 01 14 110114 odpady z odmasťovania iné ako uvedené v 11 01 13 O Preprava Spracovatelia Zber
11 01 15 110115 eluáty a kaly z membránových alebo iontomeničových systémov obsahujúce nebezpečné látky N Preprava Spracovatelia Zber
11 01 16 110116 nasýtené alebo použité iontomeničové živice N Preprava Spracovatelia Zber
11 01 98 110198 iné odpady obsahujúce nebezpečné látky N Preprava Spracovatelia Zber
11 01 99 110199 odpady inak nešpecifikované Preprava Spracovatelia Zber
11 02 1102 ODPADY Z PROCESOV HYDROMETALURGIE NEŽELEZNÝCH KOVOV Preprava Spracovatelia Zber
11 02 02 110202 kaly z hydrometalurgie zinku vrátane jarositu a goethitu N Preprava Spracovatelia Zber
11 02 03 110203 odpady z výroby anód pre vodné elektrolytické procesy O Preprava Spracovatelia Zber
11 02 05 110205 odpady z procesov hydrometalurgie medi obsahujúce nebezpečné látky N Preprava Spracovatelia Zber
11 02 06 110206 odpady z procesov hydrometalurgie medi iné ako uvedené v 11 02 05 O Preprava Spracovatelia Zber
11 02 07 110207 iné odpady obsahujúce nebezpečné látky N Preprava Spracovatelia Zber
11 02 99 110299 odpady inak nešpecifikované Preprava Spracovatelia Zber
11 03 1103 KALY A TUHÉ LÁTKY Z POPÚŠŤACÍCH PROCESOV Preprava Spracovatelia Zber
11 03 01 110301 odpady obsahujúce kyanidy N Preprava Spracovatelia Zber
11 03 02 110302 iné odpady N Preprava Spracovatelia Zber
11 05 1105 ODPADY Z GALVANICKÝCH PROCESOV Preprava Spracovatelia Zber
11 05 01 110501 tvrdý zinok O Preprava Spracovatelia Zber
11 05 02 110502 zinkový popol O Preprava Spracovatelia Zber
11 05 03 110503 tuhé odpady z čistenia plynu N Preprava Spracovatelia Zber
11 05 04 110504 použité tavivo N Preprava Spracovatelia Zber
11 05 99 110599 odpady inak nešpecifikované Preprava Spracovatelia Zber
12 12 Odpady z tvarovania, fyzikálnej a mechanickej úpravy povrchov kovov a plastov Preprava Spracovatelia Zber
12 01 1201 ODPADY Z TVAROVANIA A FYZIKÁLNEJ A MECHANICKEJ ÚPRAVY POVRCHOV KOVOV A PLASTOV Preprava Spracovatelia Zber
12 01 01 120101 piliny a triesky zo železných kovov O Preprava Spracovatelia Zber
12 01 02 120102 prach a zlomky zo železných kovov O Preprava Spracovatelia Zber
12 01 03 120103 piliny a triesky z neželezných kovov O Preprava Spracovatelia Zber
12 01 04 120104 prach a zlomky z neželezných kovov O Preprava Spracovatelia Zber
12 01 05 120105 hobliny a triesky z plastov O Preprava Spracovatelia Zber
12 01 06 120106 minerálne rezné oleje obsahujúce halogény okrem emulzií a roztokov N Preprava Spracovatelia Zber
12 01 07 120107 minerálne rezné oleje neobsahujúce halogény okrem emulzií a roztokov N Preprava Spracovatelia Zber
12 01 08 120108 rezné emulzie a roztoky obsahujúce halogény N Preprava Spracovatelia Zber
12 01 09 120109 rezné emulzie a roztoky neobsahujúce halogény N Preprava Spracovatelia Zber
12 01 10 120110 syntetické rezné oleje N Preprava Spracovatelia Zber
12 01 12 120112 použité vosky a tuky N Preprava Spracovatelia Zber
12 01 13 120113 odpady zo zvárania O Preprava Spracovatelia Zber
12 01 14 120114 kaly z obrábania obsahujúce nebezpečné látky N Preprava Spracovatelia Zber
12 01 15 120115 kaly z obrábania iné ako uvedené v 12 01 14 O Preprava Spracovatelia Zber
12 01 16 120116 odpadový pieskovací materiál obsahujúci nebezpečné látky N Preprava Spracovatelia Zber
12 01 17 120117 odpadový pieskovací materiál iný ako uvedený v 12 01 16 O Preprava Spracovatelia Zber
12 01 18 120118 kovový kal z brúsenia, honovania a lapovania obsahujúci olej N Preprava Spracovatelia Zber
12 01 19 120119 biologicky ľahko rozložiteľný strojový olej N Preprava Spracovatelia Zber
12 01 20 120120 použité brúsne nástroje a brúsne materiály obsahujúce nebezpečné látky N Preprava Spracovatelia Zber
12 01 21 120121 použité brúsne nástroje a brúsne materiály iné ako uvedené v 12 01 20 O Preprava Spracovatelia Zber
12 01 99 120199 odpady inak nešpecifikované Preprava Spracovatelia Zber
12 03 1203 ODPADY Z PROCESOV ODMASŤOVANIA VODOU A PAROU OKREM 11 Preprava Spracovatelia Zber
12 03 01 120301 vodné pracie kvapaliny N Preprava Spracovatelia Zber
12 03 02 120302 odpady z odmasťovania parou N Preprava Spracovatelia Zber
13 13 Odpady z olejov a kvapalných palív okrem jedlých olejov a odpadov uvedených v skupinách 05 a 12 Preprava Spracovatelia Zber
13 01 1301 ODPADOVÉ HYDRAULICKÉ OLEJE Preprava Spracovatelia Zber
13 01 01 130101 hydraulické oleje obsahujúce PCB N Preprava Spracovatelia Zber
13 01 04 130104 chlórované emulzie N Preprava Spracovatelia Zber
13 01 05 130105 nechlórované emulzie N Preprava Spracovatelia Zber
13 01 09 130109 chlórované minerálne hydraulické oleje N Preprava Spracovatelia Zber
13 01 10 130110 nechlórované minerálne hydraulické oleje N Preprava Spracovatelia Zber
13 01 11 130111 syntetické hydraulické oleje N Preprava Spracovatelia Zber
13 01 12 130112 biologicky ľahko rozložiteľné hydraulické oleje N Preprava Spracovatelia Zber
13 01 13 130113 iné hydraulické oleje N Preprava Spracovatelia Zber
13 02 1302 ODPADOVÉ MOTOROVÉ, PREVODOVÉ A MAZACIE OLEJE Preprava Spracovatelia Zber
13 02 04 130204 chlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje N Preprava Spracovatelia Zber
13 02 05 130205 nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje N Preprava Spracovatelia Zber
13 02 06 130206 syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje N Preprava Spracovatelia Zber
13 02 07 130207 biologicky ľahko rozložiteľné motorové, prevodové a mazacie oleje N Preprava Spracovatelia Zber
13 02 08 130208 iné motorové, prevodové a mazacie oleje N Preprava Spracovatelia Zber
13 03 1303 ODPADOVÉ IZOLAČNÉ OLEJE A OLEJE NA PRENOS TEPLA A INÉ KVAPALINY Preprava Spracovatelia Zber
13 03 01 130301 Izolačné oleje alebo oleje obsahujúce PCB N Preprava Spracovatelia Zber
13 03 06 130306 chlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje iné ako uvedené v 13 03 01 N Preprava Spracovatelia Zber
13 03 07 130307 nechlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje N Preprava Spracovatelia Zber
13 03 08 130308 syntetické izolačné a teplonosné oleje N Preprava Spracovatelia Zber
13 03 09 130309 biologicky ľahko rozložiteľné izolačné a teplonosné oleje N Preprava Spracovatelia Zber
13 03 10 130310 iné izolačné a teplonosné oleje N Preprava Spracovatelia Zber
13 04 1304 ODPADOVÉ OLEJE Z PREVÁDZKY LODÍ Preprava Spracovatelia Zber
13 04 01 130401 odpadové oleje z prevádzky lodí vnútrozemskej plavby N Preprava Spracovatelia Zber
13 04 02 130402 odpadové oleje z prístavných kanálov N Preprava Spracovatelia Zber
13 04 03 130403 odpadové oleje z prevádzky iných lodí N Preprava Spracovatelia Zber
13 05 1305 ODPADY Z ODLUČOVAČOV OLEJA Z VODY Preprava Spracovatelia Zber
13 05 01 130501 tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody N Preprava Spracovatelia Zber
13 05 02 130502 kaly z odlučovačov oleja z vody N Preprava Spracovatelia Zber
13 05 03 130503 kaly z lapačov nečistôt N Preprava Spracovatelia Zber
13 05 06 130506 olej z odlučovačov oleja z vody N Preprava Spracovatelia Zber
13 05 07 130507 voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vody N Preprava Spracovatelia Zber
13 05 08 130508 zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody N Preprava Spracovatelia Zber
13 07 1307 ODPADY Z KVAPALNÝCH PALÍV Preprava Spracovatelia Zber
13 07 01 130701 vykurovací olej a motorová nafta N Preprava Spracovatelia Zber
13 07 02 130702 benzín N Preprava Spracovatelia Zber
13 07 03 130703 iné palivá vrátane zmesí N Preprava Spracovatelia Zber
13 08 1308 OLEJOVÉ ODPADY INAK NEŠPECIFIKOVANÉ Preprava Spracovatelia Zber
13 08 01 130801 kaly alebo emulzie z odsoľovacích zariadení N Preprava Spracovatelia Zber
13 08 02 130802 iné emulzie N Preprava Spracovatelia Zber
13 08 99 130899 odpady inak nešpecifikované Preprava Spracovatelia Zber
14 14 Odpadové organické rozpúšťadlá, chladiace látky a hnacie médiá okrem 07 a 08 Preprava Spracovatelia Zber
14 06 1406 ODPADOVÉ ORGANICKÉ ROZPÚŠŤADLÁ, CHLADIACE LÁTKY A HNACIE MÉDIÁ PIEN A AEROSÓLOV Preprava Spracovatelia Zber
14 06 01 140601 chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFC N Preprava Spracovatelia Zber
14 06 02 140602 iné halogénované rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel N